Data sender / receiver

PP2CAN Data sender

Nástroj Data sender je určen ke generování posloupností dat v CAN zprávě a jejich odesílání na sběrnici. Hodnotu dat můžeme rychle manuálně měnit pomocí myši a posuvníku (scrollbaru), nebo automaticky dle zvoleného průběhu. V manuálním režimu jsou při tažení scrollbaru generována data. Minimální diference mezi odesílanými daty je nastavena v poličku Difference. Alternativně lze nastavit i periodické generování zprávy. Ta je pak generována periodicky s vybranou periodou a to bez ohledu na to, zda došlo ke změně hodnoty nebo ne. Je možno vybrat ze tří datových typů generovaných dat: BYTE, SIGNED INT16 a UNSIGNED INT16. Data jsou umístěna od datového bajtutu, který je uveden v poli Position. Pořadí dolní-horní byte (tzv. Endian) lze u vícebytových typů ovlivnit nastavením Little / Big Endian.

V automatickém režimu nazývaném automatické posloupnosti se data generují podle zvoleného průběhu a je možno specifikovat krok inkrementace nebo délku setrvání v jednom z možných stavů. Dále je možno nastavit periodu generování dat a zvolit automatické opakování průběhu. U převodníků kde je podporována funkce HW Sync lze použít i generování pomocí teto funkce. Pak další volba HW sync data only zajistí, že tento nástroj generuje jen data, nastavení (id a podobně) a například kontrolní součty se nastavují nástrojem HW sync.

 

Data receiver

Data receiver slouží k zobrazení dat vybrané zprávy. Ta může být vybrána pomocí identifikátoru, identifikátoru + prvního datového bytu a nebo identifikátoru + prvního a druhého datového bytu. V políčku Value se zobrazuje hodnota na pozici Positron (& Position+1), která může být typu BYTE nebo UINT16. Pro přehlednější zobrazení dat a jejich historie je možno zobrazit graf. Ten je vyvolán stiskem tlačítka Graph.

 

Data receiver graph

Stejně tak je možné i otevřít dialog histogramu pro lepší přehled o výskytu pásem hodnot.

PP2CAN Data receiver histogram PP2CAN Data receiver histogram - pie mode

V dialogu vyvolaném po stisknutí tlačítka Graph se zobrazují data přijatá pomocí Data receiveru. Update grafu je prováděn asynchronně (Asyn. update) s každou přijatou zprávou, nebo z posledních známých dat po uplynutí časového intervalu 50, 100, 200, 500 ms nebo 1, 2 a 10 s.  V grafu je možno se pohybovat ovládacími scrollbary a prohlížet hodnoty dat pomocí kurzoru, který se po křivce dat pohybuje při tažení spodního horizontálního scrollbaru. Je možno zvolit 1,2 a 4-násobné zvětšení grafu. Tlačítko R je určeno k resetování ovládání grafu do defaultního nastavení. Hodnoty grafu je možno uložit do textového souboru tlačítkem Save nebo vytisknou tlačítkem Print. Tlačítko Pause je určeno pro zablokování příjmu dat do grafu.

Automatic sequences

Pro zadání chování automatické posloupnosti je třeba kromě výběru jejího průběhu nastavit i několik parametrů, Step, Time, Min a Max. Parametry Min a Max udávají minimální a maximální hodnotu posloupnosti. Ta je závislá na vybraném datovém typu (BYTE, UINT16, SINT16). Parametr Time lze natavit v rozsahu 10-10 000 ms a udává interval generování zprávy a výpočtu nové hodnoty. Posledním parametrem Step se zadává v závislosti na zvoleném tvaru  posloupnosti hodnota a typ inkrementace dat. V následující tabulce je uveden výpočet inkrementace pro každou posloupnost.

Vzestupná posloupnost. Parametr Step zadává hodnotu s jakou je posloupnost dat inkrementována.

Nejprve je vygenerováno Step zpráv s hodnotou Min. Následně je hodnota inkremenována v každém kroku o hodnotu (Max-Min)/Step, to znamená tak, aby po Step krocích dosáhla hodnota posloupnosti hodnoty Max z původní hodnoty Min. Po dosažení hodnoty Max je vygenerováno Step zpráv s hodnotou Max.

Sestupná posloupnost. Parametr Step zadává hodnotu s jakou je posloupnost dat dekrementována.

Nejprve je vygenerováno Step zpráv s hodnotou Max. Následně je hodnota dekremenována v každém kroku o hodnotu (Max-Min)/Step . Po dosažení hodnoty Min je vygenerováno Step zpráv s hodnotou Min.

Trojúhelníková posloupnost. Generování dat je započato inkrementací posloupnosti  od hodnoty Min o Step  v každém kroku. Po dosažení hodnoty Max je posloupnost dekrementována o hodnotu Step až po dosažení hodnoty Min.

Trojúhelníková posloupnost. Generování dat je započato dekrementací posloupnosti od  hodnoty Max o Step v každém kroku, po dosažení hodnoty Min je posloupnost inkrementována o hodnotu Step až po dosažení hodnoty Max.

Nejprve je vygenerováno Step zpráv s hodnotou Min s intervalem mezi zprávami Time. Následně pak Step zpráv s hodnotou Max.

 

Nejprve je vygenerováno Step zpráv s hodnotou Max s intervalem mezi zprávami Time. Následně pak Step zpráv s hodnotou Min.

V první fázi je vygenerováno Step zpráv s hodnotou Min s intervalem mezi zprávami Time. Následně pak Step zpráv s hodnotou (Max+Min)/2 (střední hodnota mezi Min a Max). V poslední, třetí fázi, pak Step zpráv s hodnotou Max.

 

V první fázi je vygenerováno Step zpráv s hodnotou Max s intervalem mezi zprávami Time. Následně pak Step zpráv s hodnotou (Max+Min)/2 (střední hodnota mezi Min a Max). V poslední, třetí fázi pak Step zpráv s hodnotou Min.

Tato posloupnost má 4 fáze. V První fázi je prováděna inkrementace od hodnoty Min po Max s inkrementací o (Max-Min)/Step. Druhá fáze představuje vygenerování Step zpráv s hodnotou Max. Ve třetí fázi je prováděna dekrementace z Max na Min. Čtvrtá fáze představuje vygenerování Step zpráv s hodnotou Min.

Tato posloupnost má 4 fáze. V První fázi je prováděna dekrementace od hodnoty Max po Min s dekrementací o (Max-Min)/Step. Druhá fáze představuje vygenerování Step zpráv s hodnotou Min. Ve třetí fázi je prováděna inkrementace z Min na Max. Čtvrtá fáze představuje vygenerování Step zpráv s hodnotou Max.

Hodnota Step představuje přírůstek úhlu v setinách stupně. Je-li Step = 100, odpovídá přírůstek úhlu jednomu stupni. Hodnota výstupu je pak vypočtena takto:

 

value(t) = ((Max-Min)/2) * (sin(t*Step/100)+1.0)

Hodnota Step představuje přírůstek úhlu v setinách stupně. Je-li Step = 100, odpovídá přírůstek úhlu jednomu stupni. Hodnota výstupu je pak vypočtena takto:

value(t) = ((Max-Min)/2) * (cos(t*Step/100)+1.0)

Hodnota Step představuje přírůstek úhlu v setinách stupně. Je-li Step = 100, odpovídá přírůstek úhlu jednomu stupni. Hodnota výstupu je pak vypočtena takto:

value(t) = ((Max-Min)/2) * (-sin(t*Step/100)+1.0)

Hodnota Step představuje přírůstek úhlu v setinách stupně. Je-li Step = 100, odpovídá přírůstek úhlu jednomu stupni. Hodnota výstupu je pak vypočtena takto:

value(t) = ((Max-Min)/2) * (-cos(t*Step/100)+1.0)

Tato posloupnost má 5 fází. V první a páté fázi je vygenerováno Step hodnot Min. Druhá a čtvrtá fáze představuje vygenerování Step hodnot (Max-Min)/2. Ve třetí fázi je generována hodnota Max.

Tato posloupnost má 5 fází. V první a páté fázi je vygenerováno Step hodnot Max. Druhá a čtvrtá fáze představuje vygenerování Step hodnot (Max-Min)/2. Ve třetí fázi je generována hodnota Max.

 

Nejprve je vygenerováno Step hodnot Min, následně jedna hodnota Max a následuje Step hodnot Min.

Nejprve je vygenerováno Step hodnot Max, následně jedna hodnota Min a následuje Step hodnot Max.

Hodnota je vypočtena v každém kroku takto:

value(t)=((Max-Min)/2) + Max + tanh(t*0.01-(Step/100) ) * ((Max-Min)/2);

Hodnota je vypočtena v každém kroku takto:

value(t)=Max - ((Max-Min)/2) - tanh(t*0.01-(Step/100) ) * ((Max-Min)/2);

Hodnota je vypočtena v každém kroku takto:

value(t)=Min + tanh(t*0.01-(Step/100) ) * ((Max-Min));

Hodnota je vypočtena v každém kroku takto:

value(t)=Max - tanh(t*0.01-(Step/100) ) * ((Max-Min));