Data generator

Verze SW PP2CAN 3.001 přidává nový nástroj nazvaný "Data generator". Tento nástroj využívá definičních souborů EYE vytvářených v nástroji "Signal receiver" opačným způsobem, tedy ne pro dekódování dat ale pro je generování.

PP2CAN Data generátor a Signal receiver

Nástroj si poradí i s případem, kdy několik různých veličin je obsaženo ve zprávě se stejným identifikátorem a veličiny jsou vloženy do jedné zprávy. Pokud se však bitově překrývají (chybná definice), data níže v seznamu přípíšou předchozí vložené bity. Omezením nástroje je pevná délka dat - 8 bajtů a perioda shodná pro všechny zprávy. Toto omezení je dáno prozatím tím, že editor EYE souborů v nástroji Signál receiver nedovoluje tyto parametry editovat. Nevyužité datové bajty (bity u veličin jejichž délka je jiná než násobek 8) jsou nastaveny na 0 nebo 1 dle nastavení.

Podporovány jsou datové typy signed/unsigned int s délkou 1 až 64 bitů, float32 a float 64 a string.