File sender

Tento nastroj dovoluje načíst uložené logy komunikace na CAN sběrnici a odeslat je zpět. Tyto logy je možno ukládat uložením okna přijatých nebo odeslaných zpráv, nebo pomocí funkce File logging. Logy mohou byt upraveny například v programu Excel a zpětně vyexportovány do textového souboru. Při exportu souboru je nutno brát ohled na zachování tvaru souboru, to znamená, že zpráva je uložena na jednom řádku a začíná znakem >. Ostatní řádky jsou ignorovány a mohou obsahovat například uživatelský komentář. Jednotlivé položky na řádku jsou odděleny mezerami nebo tabelátory.

Od verze 2.025

Obr. 1: Nová verze nástroje File sender

Obr. 2: Filtr nástroje File sender.

 

Do verze 2.020

Obr. 3: Nástroj File sender v módu Fixed period.

Obr. 4: Nástroj File sender v módu Real time.

File sender má dva režimy, Fixed period a Real time. V prvním případě jsou zprávy generovány postupně, dle indexu s vybranou periodou. Pokud má více CAN zpráv stejný index, jsou odeslány ve stejné periodě. Pokud je některý index vynechán, není v příslušné periodě odeslána žádná zpráva.

V druhém případě, po zapnutí volby Real time, jsou zprávy generovány dle času, který je v logu uložen. Protože však systém Windows není real-time operační systém, není možno zaručit zcela přesné časy odeslání na CAN sběrnici a zejména shodné prodlevy mezi zprávami, jako při originální komunikaci, při které byl soubor logu pořízen. V širším měřítku ovšem průběh generování zpráv odpovídá originálnímu průběhu komunikace.

Je-li zapnuta volba Repeat, je po odeslání celého souboru proveden skok na začátek a zprávy jsou odesílány opět znovu. Volba From zero/From first udává, zda je index generován od nuly nebo indexu první zprávy logu. Aktuální index se zobrazuje v pravé dolní části tohoto dialogu.

Od verze 2.025 dovoluje File sender vybrat oblast logu, se kterou se pracuje. Je zrušena volba zero/From first. Dále je pak doplněn filtr zpráv. Tento filtr dovoluje vybrat zprávy podle identifikátoru, které jsou při odesílání souboru logu vynechány. To je vhodné například v případech, kdy máme pořízen log reálné komunikace a chceme nyní testovat některé zařízení samostatně. Data odesílaná do tohoto zařízení generujeme nástrojem File sender z pořízeného logu, pomocí filtru však vyřadíme z generování zprávy, které generuje toto testované zařízení.

Nastavení filtru je možno uložit do souboru. Jsou možné dvě varianty uložení nastavení. Buď je možno uložit povolené identifikátory (soubory *.fse), nebo zakázané identifikátory (soubory *.fsd).