Gateway

Od verze PP2CAN 3.006 je k dispozici nový nástroj Gateway. Tento nástroj je dostupný pouze při použití převodníku USB2CAN Triple.

Pomocí tohoto nástroje je možné:

  • propojit 2 CANy a nakonfigurovat zprávy, které se budou mezi CANy přeposílat, nebo naopak které se přeposílat nebudou
  • propojit 2 CANy o rozdílné komunikační rychlosti
  • oddělit větev CANu která používá CAN FD pakety, od části která CAN FD pakety nepodporuje
  • kombinovat navzájem předchozí tři případy
  • pro testování lze vkládat dodatečné zpoždění dat při předávání mezi CANy a to od verze 3.008 individuálně pro každý směr

CAN gateway - konfigurace

Nástroj obsahuje 2 tablulky, kde lze nakonfigurovat data, která se budou mezi CANy přeposílat (Forward data from a table), nebo naopak která se přeposílat nebudou (Don´t forward data from a table). Případně lze použít pouze volbu, kdy jsou přeposílány všechny data - například pouze při propojení 2 CANů s rozdílnou komunikační rychlostí nebo oddělení CAN FD části CAN sběrnice.

Data se předávají mezi CAN 1 a CAN 2. Který port (u USB2CAN triple jsou celkem k dispozici 3 porty) skutečně odpovídá CAN 1 a 2 je nastavitelné pomocí Port C1 a Port C2.

Každá zpráva v tabulce obsahuje položku ID a MASK. Využitím masky lze například u SAE J1939 nastavovat položky jen na základě PGN, ostatní bity dentifikátoru se ignorují. Tedy nastavení ID 00F00400 s MASK 00FFFF00 přeposílá zprávu s PGN F004 bez odhledu na prioritu nebo zdrojovou adresu.

Každá položka tabulky obsahuje checkbox "Enabled". Pomocí něj lze za běhu zapínat/vypínat jednotlivé položky GW tabulky.

Posuvník "Delay" dovoluje vkládat zpoždění do předávaných dat. To lze použít například pro testování reakce systému na zpoždění dat.

Dvojklikem na položku v tabulce je možné ji editovat.

Tabulky lze na začátku naplnit i komunikací na reálné sběrnici. Aktivací položky Fill C1 nebo C2 dojde k aktivaci režimu, kdy jsou nově zachycené identifikátory zpráv vloženy do příslušné tabulky. Tyto seznamy je pak následně možné použít pro editaci výsledné GW tabulky. V režimu Fill se mód tabulky přepíná do režimu "Přeposílat vše".

Jelikož se jedná o softwarovou gateway běžící na PC, je třeba si uvědomit že při předávání dat vznikají určité latence větší než u čistě HW řešení. Nicméně možnosti  pohodlného ovládání společně s využitím SW PP2CAN, například pro generování dalších dat nebo modifikaci dat pomoci CAN skriptů toto nevýhodu při vývoji vyvažují.

Jako konečné řešení je pak možné použít HW gateway z produkce firmy Elbas s.r.o.

Na následujícím obrázku je příklad, kdy USB2CAN (jednoportový) generuje data, ta jsou čtena pomocí prvního portu převodníkem USB2CAN Triple. GW tabulka je nastavena tak, že na port 2 převodníku USB2CAN Triple jsou předávány pouze zprávy CF00400 a C000F03. Tato data odesílané převodníkem USB2CAN triple jsou zachyceny druhým převodníkem USB2CAN.