Options

Veškeré nastavení programu se provádí v okně Options. Otevření tohoto okna se provádí stiskem stejnojmenného tlačítka na pomocné liště vlevo dole. Aby se změna nastavení uložila a byla použita i při dalším spuštění, je nutno pro její uložení stisknout tlačítko Save options na téže liště. Není-li nastavení uloženo, je platné jen do ukončení programu.

 

 

PP2CAN: Nastavení BIT TIMING registrů (rychlost CAN sběrnice, vzorkování)

Volba Options ve variantě SW 1.764

 

Nastavení komunikační rychlosti a vzorkování pro adaptér PP2CAN

Volba Options ve variantě SW 2.x

 

CAN

Check TX Error

Při povolení této volby je vyčítán registr TEC (Transit Error Counter). U adaptéru PP2CAN může dojít ke snížení počtu odeslaných zpráv za sekundu a k nárůstu počtu nezachycených zpráv (OVR, RCV_OVERFLOW). Pro tento adaptér je doporučeno zakázání této volby.

 

Check Rx Error

Při povolení této volby je vyčítán registr TEC (Receive Error Counter). U adaptéru PP2CAN může dojít ke snížení počtu odeslaných zpráv za sekundu a k nárůstu počtu nezachycených zpráv (OVR, RCV_OVERFLOW). Pro tento adaptér je doporučeno zakázání této volby.

     

Graph

Fast refresh

Při povolení této volby budou grafy kresleny plynuleji. Naroste však zátěž CPU. Je doporučeno vypnout tuto volbu.

     

Logs

None

Není zobrazován žádný doplňkový typ identifikátoru.

 

MCP251x Identifier

V logu přijatých i odeslaných zpráv je zobrazován identifikátor v binárním tvaru ve formátu registrů CAN řadiče MCP2510/2515/PIC CAN/PIC ECAN.

 

SJA1000 Identifier

V logu přijatých i odeslaných zpráv je zobrazován identifikátor v binárním tvaru ve formátu registrů CAN řadiče SJA 1000.

 

I82527/CC7x0 Id

V logu přijatých i odeslaných zpráv je zobrazován identifikátor v binárním tvaru ve formátu registrů CAN řadiče I82527/CC7x0.

 

Auto reset

Při zapnutí této volby je v R logu (receive logu) a S logu (sended logu) udržován jen určitý počet zpráv. Jejich počet lze nastavit v souboru pp2can.cfg pro verze SW 1.xx a v souboru x2can.cfg pro verze 2.xx. Pro verze SW >= 2.012 nemá volba vliv na zátěž procesoru. Log může obsahovat bez nárůstu zátěže desítky tisíc zpráv. U nižších verzí povolení této volby snižuje zátěž CPU.

     

Priority

Realtime

Nastavení realtime priority pro SW PP2CAN.

 

High

Nastavení high priority pro SW PP2CAN.

 

Normal

Nastavení normální priority pro SW PP2CAN.

 

Low

Nastavení low priority pro SW PP2CAN.

     

Receive refresh

10/25/50 ms

Nastavení intervalu pro výběr a zpracování zpráv programem PP2CAN.

     

HW

PP2CAN Rev. 0 High speed

Mód kompatibility s původní vývojovou verzí.

 

PP2CAN Rev. 1 High speed

Standardní adaptér PP2CAN pro high speed CAN bus (ISO 11898-2).

 

PP2CAN Rev. 2 Low  speed

Standardní adaptér PP2CAN pro low speed CAN bus (ISO 11519, ISO 11898-3).

 

PP2CAN Rev. 3 Single wire

Standardní adaptér PP2CAN pro single wire CAN bus (SAE J2411)

 

USB2CAN Rev. 1 High speed

Standardní adaptér USB2CAN pro high speed CAN bus (ISO 11898-2).

 

USB2CAN Rev. 1 Low speed

Standardní adaptér USB2CAN pro low speed CAN bus (ISO 11519, ISO 11898-3).

 

V2CAN Virtual CAN interface

Virtuální CAN interface pro off-line analýzu dat.

 

IXXAT iPC-I 165/PCI port 1

Experimentální podpora.

 

IXXAT iPC-I 165/PCI port 2

Experimentální podpora.

  Third party interface Práce s CAN bus adaptérem, jiného výrobce jehož podpora je realizována formou pluginu.
     

Passive mode

Enable

Nastavení pouze pro příjem, zabraňuje náhodnému odeslání zprávy na sběrnici. Vhodné při analýze neznámého CAN protokolu.

     

Extended ID format

11+18

Rozšířený 29 identifikátor je rozdělen na 2 části, standardní 11 bitovou část a 18 bitovou rozšířenou část.

 

29

Rozšířený 29 identifikátor není rozdělen.

     

Numeric format

Decimal

Identifikátor je v logu zobrazován dekadicky.

 

Hexadecimal

Identifikátor je v logu zobrazován hexadecimálně.

Pozn. Do polí pro vyplnění zprávy k odeslání je možno zapisovat hexadecimální čísla zadáním předpony 0x. Tedy 255 zapíšeme jako 0xFF. Dále je možno zapisovat binární, max. 8 bitová čísla zadáním předpony b. Číslo 10 zadáme zápisem b1010.

     

File logging

Logging as ASCII

Pří spuštěné funkci File jogging jsou dotové bajty zapisovány i jako ASCII znaky.

     
     

Time stamp

Precise Time-stamp

Přesnější určování času přijetí zpráv, více zatěžuje procesor. Doporučeno však zapnout pokud chceme provádět pozdější off-line analýzu logů s využitím File senderu a jeho režimu Real-time.

     

PP2CAN

Base address

Adresa paralelního portu pro připojení adaptéru PP2CAN.

     

USB2CAN

Open by Description

Varianta výběru adaptéru USB2CAN podle popisu zařízení.

 

Open by Seriál Numer

Varianta výběru adaptéru USB2CAN podle sériového čísla zařízení.

 

Open by Device #

Varianta výběru adaptéru USB2CAN podle čísla zařízení.

 

Search

Spuštění vyhledávání zařízení založených na obvodu FTDI, tj. i adaptéru USB2CAN.

 

Automatic CAN speed detection

Volba povoluje automatickou detekci komunikační rychlosti na CAN sběrnicipro adaptér USB2CAN. Detekce rychlosti je prováděna při spuštění programu a může trvat několik sekund. Adaptér je při detekci přepnut do režimu Listen only. V tomto režimu pouze pasivně naslouchá komunikaci na sběrnici a nijak komunikaci neovlivňuje. Detekce vyžaduje aby v jejím průběhu byl na sběrnici provoz.

 

Detection timeout

Maximální doba, kterou adaptér poslouchá sběrnici na každé rychlosti během automatické detekce rychlosti CAN sběrnice.

     

CAN ID Dictionary

Dictionary file

Cesta a název souboru se slovníkem CAN zpráv.

 

Edit

Výběr souboru se slovníkem CAN zpráv.

 

Enable dictionary names

Povoluje zobrazení pojmenování CAN zpráv v R a S logu podle slovníku CAN zpráv.

 

Enable dictionary filtering

Povoluje filtrování zpráv podle slovníku CAN zpráv. Do logu jsou zapisovány jen zprávy definované v tomto slovníku.

 

Id

Název zprávy je vyhledán ve slovníku podle identifikátoru.

 

Id  + DB0 + DB1

Název zprávy je vyhledán ve slovníku podle identifikátoru, prvního a druhého datového bajtu.

 

DB0 + DB1 + DB2

Název zprávy je vyhledán ve slovníku podle prvního, druhého a třetího datového bajtu.

 

DB1 + DB2

Název zprávy je vyhledán ve slovníku podle druhého a třetího datového bajtu.

 

Id + DB0

Název zprávy je vyhledán ve slovníku podle identifikátoru a prvního datového bajtu.

 

DB0 + DB1

Název zprávy je vyhledán ve slovníku podle prvního a druhéhoho datového bajtu.

 

Id + DB1 + DB2 + DB3

Název zprávy je vyhledán ve slovníku podle identifikátoru, druhého, třetího a čtvrtého datového bajtu.

 

DB1 + DB2 + DB3

Název zprávy je vyhledán ve slovníku podle druhého, třetího a čtvrtého datového bajtu.

     

Timing

Timing

Uživatelské nastavení komunikační rychlosti a bodu vzorkování pro adaptér PP2CAN. Tento adaptér využívá CAN bus řadič MCP2515 a hodinový krystal 20 MHz s přesností 20ppm.

Pozn. Defaultní nastavení timing registrů pro jednotlivé komunikační rychlosti je možno upravit pro adaptér PP2CAN i USB2CAN v souboru x2can. Tato možnost je k dispozici od verze programu 2.00. Adaptér USB2CAN využívá obvod SJA 1000 a krystal 16 MHz.

     
Remote CAN server IP IP adresa počítače, na kterém běží CAN bus server a ke kterému se připojuje klient programu PP2CAN.
  Port Port který server otevírá pro komunikaci.
  Remote client Po zatrhnutím této volby pracuje SW PP2CAN v režimu klienta, který se připojuje k CAN serveru. Pomocí CAN serveru je možno vzdáleně pracovat s CAN bus adaptéry PP2CAN a USB2CAN, které jsou připojeny k tomuto PC.
 

 

Po uzavření dialogu tlačítkem OK jsou tyto parametry nastaveny a jsou aplikací používány do jejího uzavření. V případě změny CAN adaptéru je třeba provést reset CANu kliknutím na tlačítko Reset CAN. Pokud mají být tyto parametry použity i při dalším spuštění aplikace je nutno stisknout tlačítko Save options v hlavním okně aplikace. Zároveň se provede uložení vybrané komunikační rychlosti.