CAN interface USB2CAN a ProfiLab Expert

 

Software ProfiLab Expert je prostředek pro měření a vizualizaci a ovládání procesů a jejich simulaci na PC. Protože práce s tímto programem je velice intuitivní a lze jej pořídit za velice atraktivní cenu, dáváme k dispozici knihovnu DLL, která zpřístupní práci s adaptérem USB2CAN v tomto programu. O důvodech proč použít právě tento program se můžete více dočíst v tomto článku.

Pro zpřístupnění práce s adaptérem je nutno vložit do projektu prvek DLL import. Po vložení tohoto prvku na něj klikněte pravým tlačítkem a z kontextového menu zvolte volbu Properties. V okně které se zobrazí vyberte volbu Import DLL a vyberte naši knihovnu profilab_usb2can_dll.dll. Po uzavření tohoto okna se symbol DLL změní na symbol který vidíte v levé části stránky.

Knihovna dovoluje příjem 8 CAN zpráv s různým identifikátorem a taktéž odesílání 8 CAN zpráv. Obsahuje tak 8 objektů pro příjem zpráv a 8 objektů pro odesílání zpráv. Identifikátor zprávy je fixní společně s příznakem, zda jde o standardní nebo rozšířený identifikátor je nastaven pro každý objekt v konfiguračním dialogu tohoto prvku. Konfigurační dialog je možné zobrazit v Properties tohoto prvku po zadání volby Configure.

 

 

Každý z objektů pro příjem data z CAN sběrnice má vyvedeno 8 signálů RX DBx, které představují jednotlivé bajty zprávy a signál RX NEW.  Signál RX NEW signalizuje během cyklu zpracování dat, že objekt obsahuje nová data. Objekty pro odeslání CAN zpráv  mají 8 vstupních signálů TX DBx které představují jednotlivé datové bajty a signál TX SEND. Nástupná hrana tohoto signálu provede odeslání dat z tohoto objektu na CAN sběrnici prostřednictvím adaptéru USB2CAN.

 

 

 

 

Datové linky RX DBx a TX DBx, které představují datové bajty CAN zprávy obsahují hodnoty v intervalu 0-255, tedy hodnoty odpovídají hodnotám jednotlivých datových bajtů.

 

Signál TX SEND odesílá data při nástupné hraně signálu z hodnoty 0 na hodnotu 5. Rozhodovací úroveň je 2,5V. Jestliže v následujícím simulačním cyklu zůstává hodnota tohoto vstupního signálu na hodnotě 5, nemá to za následek znovuodeslání zprávy. Objekt odešle další zprávu jen při nástupné hraně tohoto signálu, proto musí mezi dvěma cykly, kdy požadujeme odeslání dat ležet třetí cyklus s hodnotou 0 na tomto vstupu.

 

Jestliže signál RX NEW má hodnotu 5, indikuje že v době od předchozího simulačního cyklu do aktuálního byla přijata objektem nová data. V opačném případě má tento signál hodnotu 0.

 

Signály RX NEW a TX SEND odpovídají hodnotám logických signálů digitálních simulačních prvků.

Protože nepříjemnou vlastností programu ProfiLab je zabrání 100 procent času CPU, volá interně naše DLL funkci Sleep a tím tak zabraňuje tomuto efektu. Volání této funkce sice snižuje množství vypočtených cyklů za sekundu, nicméně dovoluje programovým vláknům, které zpracovávají data z / pro USB2CAN pracovat s adaptérem korektně.

Předchozí obrázek představuje zapojení, které dovoluje nastavovat první datový bajt zprávy hodnotou z potenciometru PT1. Odeslání dat se provádí stiskem tlačítka PB1. Ostatní datové bajty mají hodnotu 0. Potenciometr musí být nastaven na minimální hodnotu 0 a maximální 255. Parametry některých prvků jsou nastavovány okně obvodu, jiné prvky musejí být nastaveny v okně Front panel.

Obrázek představuje zpracování (vizualizaci) dat z CANu přijatých do objektu 0 pro příjem dat. První 3 Datové bajty jsou přivedeny na indikační prvky typu Numeric display, Luminous row a Meter. Čtvrtý bajt je přiveden na A/D převodník, který převádí hodnotu datového bajtu na jednotlivé bitové signály. Poslední 4 datové bajty jsou přivedeny na prvek Ÿ(t) plotter. A/D převodník musí být nastaven na rozlišení 8 bitů, minimální hodnotu 0 a maximální 255.

 

Okno finální aplikace obsahuje všechny indikační a ovládací prvky uvedené v předchozích příkladech zapojení.

Do budoucna budou možnosti prvku profilab_usb2can nadále rozšiřovány. Pokud si jej chcete vyzkoušet, vyžádejte si aktuální verzi pomocí emailu.