CAN Log Analyzer

CAN Log Analyzer je samostatná aplikace pro analýzu logů a dat pořízených diagnostickým programem PP2CAN. TProgram je určen zejména pro případy, kdy je třeba provádět analýzu neznámé komunikace na CAN sběrnici. V těchto případech často hledáme nějakou veličinu, známe přibližně její průběh a potřebujeme identifikovat zprávu, která tuto veličinu nese. Standardním postupem v těchto situacích je mnohdy import těchto dat do Excelu a procházení dat v tomto programu. CAN Log Analyzer dovoluje velice rychle projít data logu a na grafu zobrazit průběhy dat v CAN zprávách.

Obr: 1: Okno programu CAN Log Analyzer, práce s jednotlivými bajty (UINT8). Formát identifikátoru 29 bitů, hexadecimální zobrazení .

    Po spuštění programu se po stisku tlačítka Load otevře dialog pro výběr souboru (logu). Vybereme soubor logu který chceme analyzovat a otevřeme jej. V levé části okna je zobrazen seznam identifikátorů zpráv obsažených v logu. Aplikace dovoluje přepínat mezi dekadickým a hexadecimálním zobrazením a také mezi formátem zobrazení 11-18 a 29 u zpráv s rozšířeným identifikátorem. Verze 1.1 tohoto programu dovoluje načítat soubory *.CID (CAN ID Dictionary), místo číselných identifikátorů jsou pro známé zprávy zobrazeny jejich názvy.

    Nalevo od tohoto seznamu je přehled základních hodnot vybrané zprávy. Data jsou ve zprávě dekódována ve dvou tvarech, buď jako jednotlivé bajty (UINT8), nebo jako 16 bitové slova (UINT16). Pro tato data se pak zobrazují tyto hodnoty: hodnota v první a poslední zprávě, minimální a maximální hodnota, průměrná hodnota a minimální a maximální absolutní diference hodnoty. Po přepnutí do módu UINT16 jsou jako 16-bitová slova interpretovány všechny kombinace sousedních bajtů.

   V dolní části je pak zobrazen graf, ve kterém je zobrazena hodnota vybraného bajtu/slova vybrané zprávy. Zobrazení grafu je v ose X (hodnoty) měřítkováno tak, aby bylo využito celého rozsahu grafu, v ose Y je pak možno volit mezi zoomem 1x a 4x. Pod grafem je scroolbar, který dovoluje posuv zobrazení grafu v ose Y. 

Obr: 2: Okno programu CAN Log Analyzer, práce s 16-bitovými slovy (UINT16). Formát identifikátoru 11+18 bitů, dekadické zobrazení.

    Častou metodou, jak identifikovat zprávu, která nese hledaná data je pořízení dvou a více logů. Každý log je pořízen za jiných podmínek, které ovlivňují hodnotu hledaných dat (veličiny). I na tuto možnost je pamatováno. Tlačítko Merge načte data z dalšího logu a připojí je k předchozím. Takto je možné dohrávat libovolné množství logovacích souborů. V grafu jsou předěly mezi jednotlivými logy zobrazeny zelenou čárou tak jak je patrné z dalšího obrázku.

Obr: 3: Zelená přerušovaná čára zobrazuje předěl mezi dvěma logy.

    Pokud se kurzor myši nachází v oblasti grafu, zobrazuje se v grafu kurzorová čára a informace o době přijetí v milisekundách vzhledem k první zprávě v logu, o indexu zprávy s tímto identifikátorem a hodnota (UINT8/UINT16).

Obr: 4: Zobrazení kurzoru

    Od verze 1.2 je program obohacen o lupu, která dovoluje zobrazovat signál v rozlišení 1 bit na pixel a tedy graf nezkreslený měřítkováním. Nezanikají tak drobné odchylky veličiny . Střed lupy je nastaven do místa kurzoru. Verze 1.30 pak podporuje zobrazení histogramu hodnot v datech.

Obr. 5: Okno lupy.

Obr. 6: Okno histogramu s kurzorem.reagujícím na pohyb myši nad oknem.